สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน

กสศ. เชิญชวนวิทยาลัย/สถานศึกษาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัย ชุมชน และสถานศึกษาอื่น ๆ ที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญาทุกสังกัด ร่วมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สายอาชีพให้แก่เยาวชนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ ด้อยโอกาส โดยยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสำหรับพัฒนาสถานศึกษา และทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาจำนวนประมาณ 2,500 ทุน* พร้อมกิจกรรมเสริมคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการ โดยคณะ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการทำงานระหว่าง สถานศึกษา

*จำนวนทุนที่จะสนับสนุน ขึ้นอยู่กับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ กสศ. จะได้รับ

วิธีการยื่นข้อเสนอโครงการ

 1. สถานศึกษาที่สนใจศึกษารายละเอียดโครงการก่อนเสนอโครงการ
  • ประกาศสนับสนุนทุน คลิก ดาวน์โหลด 
  • แผ่นพับแนะนำโครงการฯ คลิก ดาวน์โหลด 
  • แบบข้อเสนอโครงการสำหรับสถานศึกษา (ทุน 5 ปี ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) คลิก ดาวน์โหลด 
  • แบบข้อเสนอโครงการสำหรับสถานศึกษา (ทุน 2 ปี ปวส./อนุปริญญา) คลิก ดาวน์โหลด 
 2. สถานศึกษา ยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อรับการพิจารณาผ่านระบบรับสมัคร Online เท่านั้น​ ​ตั้งแต่ วันที่ 18 พฤศจิกายน –                 9 ธันวาคม 2562 ภายในเวลา 17.00 น.
 3. หมายเหตุ เพื่อให้การยื่นข้อเสนอโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ท่านยื่นข้อเสนอผ่าน Browser "Google Chrome"

 
ขอให้สถานศึกษา กด "บันทึก" ทุกครั้ง ก่อนกรอกข้อมูลในหน้าถัดไป (Next) โดยหากไม่มีการกด "บันทึก" ข้อมูลที่กรอกจะสูญหาย และจะต้องมีการกรอกข้อมูลใหม่
กรณีที่มีปัญหา กรุณาติดต่อ สายด่วน 02-079-5475 กด 2 ในวันเวลาราชการ และ โทร 065-526-9725, 065-526-9727, 088-676-5768 (เสาร์ - อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง)
email: innovative@eef.or.th

สื่อแนะนำการใช้งานระบบยื่นแบบเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563

1. ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ

2. กรอกข้อมูลสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เลขที่ 388 อาคาร เอส.พี. ชั้น 13 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-079-5475 กด 2 ในวันและเวลาราชการ เว็บไซต์ www.EEF.or.th